Menu Close

Pravilen in pravočasen nadzor odprtih postavk bo znižal tveganje lastnih likvidnostnih vprašanj

Nudimo pomoč in svetovanje pri domačih ali tujih izvensodnih in sodnih izterjavah ter izvajamo izobraževanja za učinkovito interno izterjavo.

Izterjava dolgov

Pravilen in pravočasen nadzor odprtih postavk bo znižal tveganje lastnih likvidnostnih vprašanj. Dogovorjeni plačilni roki se pogosto ne spoštujejo, zato je kontrola, kateremu poslovnemu partnerju se dovolijo daljši plačilni roki oziroma daljše zamude, izjemno pomembna.

Pomembno je pravočasno poskrbeti za izterjavo zapadlih terjatev, kar lahko pomeni tudi isti dan ob nastanku zamude. V današnjih časih se je potrebno zavedati zamud tudi stalnih poslovnih partnerjev. Zamuda pri plačilu, posebno če je nenadna, je pojav, ki ga je treba razumeti kot alarm in pravočasno reagirati, saj pomeni, da je dolžnik zapadel v likvidnostne težave in ga je potrebno, kljub morebitnim obstoječim dobrim odnosom, začeti terjati brez odlašanja. Enako pomembna kot zoper domače je tudi izterjava zoper tuje dolžnike (potrebno se je zavedati, da nelikvidnost ni problem zgolj Slovenije, ampak številnih držav EU in sveta). Izvensodna izterjava preko specializiranih agencij je možna tudi zoper dolžnike v tujini.

Sledenje dolžniku je potrebno začeti takoj po nastanku zamude, vendar ne kasneje kot 30 dni po zapadlosti. Potrebno je v naprej določiti, koliko časa bo trajal interni postopek izterjave in po kakšnem času se bo neuspešna interna izterjava predala agenciji za izvensodno izterjavo. Izterjava dolgov preko zunanjih agencij se je v letih pred in tekom krize izkazala za zelo učinkovito, saj so stroški nižji kot pri sodnih postopkih (ni odvetniških stroškov, sodnih taks, stroškov izvršitelja, …), časovni okvir postopka je krajši in pogosto omogoča nadaljnje pogovore z dolžniškim podjetjem ter celo nadaljevanje sodelovanja z dolžnikom. Izvensodna oziroma predsodna izterjava omogoča tudi obročno odplačevanje, kar je v današnjem času pogosto bolj učinkovito kot zahtevek po takojšnjem plačilu celotnega dolga, kar je edino, kar sodna izvršba omogoča. V skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih pa je slovenski dolžnik dolžan poravnati 40 € kot stroške izterjave. Za storitev predsodne izterjave je potrebno podpisati pogodbo z agencijo, ki bo to storitev opravljala, ter dogovoriti provizijo, ki ji bo pripadala v primeru uspešnosti, nekatere agencije pa zaračunavajo tudi začetne stroške. Uspešnost izterjave je odvisna od starosti terjatev, predanih v izterjavo, podatkov, ki jih upnik posreduje agenciji, države, v kateri se dolžnik nahaja, in od kvalitete agencije, ki storitev opravlja. Tako kot je potrebno preveriti poslovnega partnerja, je pomembno, komu zaupamo postopke izvensodne izterjave, saj so se v preteklem letu ustanovile številne agencije, ki nimajo izkušenj ali zadostnega znanja, nekatere izmed njih pa so tudi nelikvidne ali celo insolventne, kar povzroča tveganje v primeru, da dolžnik izpolni svojo obveznost na njihov račun.

Razlika med sodno in izvensodno izterjavo

Sodna izterjava je rigorozna in postopkovno precej zahtevna izterjava, tekom katere nastajajo tako odvetniški kot sodni stroški. Tekom izvršbe ima dolžnik možnost, da ugovarja, zaradi česar se lahko sodni postopek precej zavleče. Medtem ko lahko dolžnik v sodnem postopku ugovarja, se dolžnika v primeru takšnih »ugovorov« v izvensodni izterjavi zelo preprosto postavi pred dejstva s tem, da se mu predloži dokazila, ki utemeljujejo upnikovo terjatev. V tem smislu je izvensodna izterjava hitrejša od sodne, saj je komunikacija z dolžnikom ažurna in neposredna. Istočasno pravnomočna izvršba ali tožba ni zagotovilo, da bo po dolgotrajnih sodnih postopkih upnik denar prejel – v primeru nelikvidnosti dolžnika sledijo postopki izvršiteljev, kar upniku povzroča dodatne stroške brez zagotovila o poplačilu. S pričetkom izvensodne izterjave boste dolžniku poslali signal, da resno upravljate s terjatvami in vas bo prednostno obravnaval.

Odstop terjatve

Plačilna nedisciplina in slaba likvidnost vas bosta morebiti primorali razmišljati tudi o odstopu terjatev, ki jih imate do kupcev. Poravnavanje obveznosti s kompenzacijami, asignacijami in cesijami (odstopu ali odprodaji) je v Sloveniji postalo skorajda neizogibni del vsakdanjega poslovanja. Odstop terjatev pa je le ena od oblik cesije in v skladu z Obligacijskim zakonikom, ki to področje ureja, ni potrebno, da dolžnik v tem postopku sodeluje in da načeloma dolžnikova privolitev ni potrebna. Žal si določeni poslovni subjekti (predvsem velika podjetja) dovolijo v pogodbe vgraditi klavzule, kjer se odstop prepoveduje oziroma ne dovoljuje, kar lahko dodatno oteži poslovanje in zmanjša likvidnost. Slovensko poslovno okolje pozna različne možnosti odstopa terjatve, ki so predvsem vezane na čas odstopa. Omenimo le nekatere: faktoring (odkup nezapadlih terjatev) in odkup že zapadlih terjatev. Pri obeh načinih odprodaje terjatev se moramo zavedati pasti takšnega načina odstopa.